Ανακοίνωση 2ης Διαβούλευσης – Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων – Σχόλια