Ανακοίνωση 3ης επανάληψης για την προμήθεια σχάρας φρεατίου ομβρίων υδάτων