ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #68 – Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την κατάθεση προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Κ.Θ.Λ.