ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #113 – Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων