ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #133 – Ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων