ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #152 – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής