ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #156 – Προμήθεια σχάρας φρεατίου όμβριων υδάτων