ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #17 – Προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος Τεχνικής Υπηρεσίας