ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #24 – Προμήθεια υλικών για την κατασκευή νέου χώρου τοποθέτησης του μαστογράφου