ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #27 – Προμήθεια σχάρας φρεατίου όμβριων υδάτων