ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #37 – Ανάδειξη αναδόχου για την τοποθέτηση ελαστικών και αλλαγή βαλβίδων σε οχήματα της υπηρεσίας