ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #43 – Προμήθεια ανταλλακτικών γεννήτριας