ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #80 – Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Αξονικού Τομογράφου