ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #83 – Προμήθεια κουφωμάτων PVC για το ακτινολογικό εργαστήριο