Ανακοίνωση Επανάληψης – Αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό