ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #12 – Ανάθεση εργασιών συντήρησης ξυλουργικών εργαλείων