ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #42 – Προμήθεια τεχνικού λογισμικού με συνοπτικό διαγωνισμό