ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #36 – Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού καθαριότητας και απολύμανσης