ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #31 – Προμήθεια κλιματιστικών τύπου “ντουλάπας”