ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #54 – Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων