ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #86 – Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τον εγχυτή του αξονικού τομογράφου