ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #88 – Προμήθεια αντιδραστηρίων με σύνοδο εξοπλισμό