ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #89 – Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για νομική βάση δεδομένων, για ένα έτος