ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #20 – Προμήθεια και τοποθέτηση μίας αντλίας και μίας αντεπίστροφης βαλβίδας