ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #126 (Επανάληψη 3η) – Προμήθεια χειρουργικού λαπαροσκοπικού υλικού