ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #35 – Ανανέωση και επιπλέον αγορά αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς