ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #4 (Επαναληπτικός διαγωνισμός) – Προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό