ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #50 (επανάληψη 2η) – Προμήθεια χειρουργικών εργαλείων και λοιπών ειδών