ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ