ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5 Προς τους ανάδοχους της συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 03/2019_ΕΠΥ2_2014 Κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων προμήθειας διαφόρων φαρμάκων (CPV 33690000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5 Προς τους ανάδοχους της συμφωνίας πλαισίου με αριθμό 03/2019_ΕΠΥ2_2014 Κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων προμήθειας διαφόρων φαρμάκων (CPV 33690000-3)

2020-09-29T10:54:59+03:00