Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Συνεργασία 12 μηνών με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Χειρουργικής