ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #15 – Επισκευή μόνιτορ καρδιολογικής κλινικής