ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #15 (επανάληψη) – Επισκευή μόνιτορ καρδιολογικής κλινικής