ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #24 – Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων